Search Result of "halloysite nanotube"

About 6 results
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ไชยา ประสิทธิชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ไฟฟ้าเคมี , ตัวจับจำเพาะ, เซนเซอร์, ตัวดูดซับ

Resume

Img

Researcher

ดร. สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีคอมพิวเตอร์ Physical Chemistry, Computational Chemistry

Resume