Search Result of "growth regulator"

About 69 results
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Differential Effects of Sucrose and Plant Growth Regulator on Shoot Multiplication and Bulbil Formation in Oxalis Versicolour In Vitro

ผู้แต่ง:ImgDr.tassanai jaruwattanaphan, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Synthesis of 3-indolylacetamide derivatives and evaluation of their plant growth regulator activity

ผู้แต่ง:ImgDr.Weerachai Phutdhawong, Associate Professor, ImgWinyakul, C, ImgPhutdhawong, WS,

วารสาร:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Optimal Fertilizer and Plant Growth Regulator Application of rEarly Production in Mangosteen

ผู้แต่ง:ImgC. Jantee, ImgS. Vorakuldumrongchai, ImgA. Srithongkhum, ImgDr.Parson Saradhuldhat, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effects of Cotton Growth Regulator on Jassid Infestation and Injury)

ผู้เขียน:ImgWeerawan Eittipibool, ImgAlain Renou, Imgวิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, Imgดร.ประภารัจ หอมจันทน์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Six upland cotton cultivars with different morphological characters were tested during the cotton growing season of 1998 to determine the changes in leaf characters due to plant growth regulator. Mepiquat chloride (cotton growth regulator) sprayed at first flowering stage reduced mid vein and hair lengths on lamina as well as on mid vein but increased lamina thickness and hair density on mid vein. Cotton growth regulator did not show significant effect on jassid infestation. Jassid injuries were higher in treated plots but the results were not significant. No interaction between cultivar and growth regulator spray was observed. Cultivar differences on jassid infestation and injury were highly significant. The cotton growth regulator mainly reduced the number of jassid eggs laid per leaf. However, mid vein shortening seemed to be more responsible for lowering egg deposition than changes in leaf hairiness.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 035, Issue 4, Oct 01 - Dec 01, Page 378 - 385 |  PDF |  Page 

Img
Img

ที่มา:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อเพิ่มผลผลิตสบู่ดำในแปลงสาธิตสบู่ดำ จ.นครราชสีมา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, Imgนายสุขุม โชติช่วงมณีรัตน์

Img

การประชุมวิชาการ

In vitro propagation of Globba sherwoodiana

ผู้แต่ง:ImgDr.Shermarl WONGCHAOCHANT, Assistant Professor, ImgKamontip Sungkaew,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

ที่มา:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อเพิ่มผลผลิตสบู่ดำในแปลงสาธิตสบู่ดำ จ.นครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:ผลของสารเร่งการเจริญเติบโตและไคโตซานในการขยายพันธุ์อโกลนีมาโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 สาขาไม้ผล/ยืนต้น

หัวเรื่อง:อิทธิพลของสาร GA3 และระยะเวลาการพ่นที่มีต่อคุณภาพขององุ่นพันธุ์ Marroo Seedless

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้วัสดุปลูก การพรางแสง และสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ในการผลิตต้นกล้าพริก

ผู้เขียน:Imgนุลอัฟฎา สาและ

ประธานกรรมการ:Imgนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Rescue of Peach Embryo in Culture Media with Additional of 6-benzylademine and Gibberellic Acid)

ผู้เขียน:Imgนงลักษณ์ จีนกูล, Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Culture media and plant growth regulators (PGRs) are important factors for successful embryo rescue. Four medium formulas: Brooks and Hough (BH), Woody Plant (WP), Gilmore, and Monet, were compared for their effects on rescuing immature embryo of peach and later development into seedlings. The results indicated that all media allowed embryos to continue their development and generated high percent germination ( >80%). Seedlings germinated in WP and BH were significantly larger in size than those in either Monet or Gilmore. Survival rate of transplanted seedlings was highest in WP (54.4%). Overall observation pointed to WP as the best culture medium in rescuing immature peach embryos. In the following experiment, the response of immature embryos to PGRs: BA and GA3, in WP was evaluated for germination and seedlings formation. Most embryos germinated well (>85%) with or without PGRs; however, resulting seedlings showed much difference. Numbers of seedling with dead shoot tips were much lower when either or both PGRs were added in the medium. The results showed that WP with 0.1 mg/l GA3 and either 0.5 or 1.0 mg/l BA yielded 100% germination and no rosetting seedlings. Significant linear responses (P = 0.04) of seedling height and quadratic responses (P = 0.03) of seedling dry weight were observed with GA3. Seedlings showed significant linear response (P < 0.01) with BA for their leaf number, but total leaf area remained comparable. Positive correlations between seedling dry weight with root length (r = 0.23), root number (r = 0.49), leaf number (r = 0.24) and leaf area (r = 0.3) were significant, while that between dry weight and seedling height was not significant.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 038, Issue 4, Oct 04 - Dec 04, Page 468 - 474 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การชักนำให้เกิดแคลลัสและยอดจากก้านช่อดอกอ่อนและก้านใบอ่อนของสบู่ดำพันธุ์โคราช

Img

ที่มา:Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2013)

หัวเรื่อง:Synthesis and plant growth regulatory activity of indole-fused seven-membered ring derivatives and indolecarboxylic acid derivatives

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาผลของชนิด plant growth regulator และน้ำตาลต่อการชักนำให้รากของต้นเนื้อเยื่อมันสำปะหลังพันธุ์การค้าของไทยสะสมแป้งในหลอดทดลอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, อาจารย์

1234