Search Result of "growing season"

About 15 results
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Inter-annual variation in growing season length of a tropical seasonal forest in northern Thailand

ผู้แต่ง:ImgYoshifuji, N, ImgKumagai, T, ImgTanaka, K, ImgTanaka, N, ImgKomatsu, H, ImgSuzuki, M, ImgMr.Chatchai Tantasirin, Assistant Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

ที่มา:Forest ecology and management

หัวเรื่อง:Inter-annual variation in growing season length of a tropical seasonal forest in northern Thailand

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลกระทบของสภาวะอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในฤดูกาลปลูกที่มีต่อผลผลิตและอนุภาคเม็ดแป้งของข้าวหอมไทย (Oryza sativa L.) พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The effect of phenology on the carbon exchange process in grassland and maize cropland ecosystems across a semiarid area of China

ผู้แต่ง:ImgDu, Q., ImgLiu, H., ImgLi, Y., ImgXu, L., ImgDr.Sapit Diloksumpun, Assistant Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย ชัชชัย ตันตสิรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า , สรีรวิทยาไม้ยืนต้น , การหมุนเวียนคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้

Resume

Img

Researcher

ดร. ภัศจี คงศีล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพ ปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume