Search Result of "graphic organizer"

About 5 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

From Literary to Multiliteracies in English as a Foreign Language: The Use of Graphic Organizer

ผู้แต่ง:ImgMs.Namthip Anantsupamongkol, Assistant Professor, ImgMs.Savika Varaporn, Lecturer,

วารสาร:

Img
Img

Researcher

ดร. สุภิญญา ปัญญาสีห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การสอนภาษาอังกฤษ

Resume

Img

Researcher

นาง จิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การสอนภาษาอังกฤษ, ภาษาศาสตร์ประยุกต์, กลวิธีการเรียนรู้ภาษา, ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล

Resume

Img

Researcher

ดร. ทัศนีย์ จันติยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การสอนภาษอังกฤษในฐานะภาษต่างประเทศ, หลักสูตรและการสอน

Resume