Search Result of "grape rootstocks"

About 12 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44

หัวเรื่อง:การศึกษาเบื้องต้นถึงการเจริญเติบโตของต้นตอองุ่น

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549

หัวเรื่อง:การศึกษาเบื้องต้นถึงการเจริญเติบโตของต้นตอองุ่น

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46. หน้า 311-318. สาขาพืช. ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 1 กุมภาพันธ์ 2551.

หัวเรื่อง:การศึกษาการเจริญเติบโตของต้นตอองุ่นในประเทศไทย.

Img

ที่มา:ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46. หน้า 336-344. สาขาพืช. ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 1 กุมภาพันธ์ 2551. กรุงเทพฯ. (663 หน้า).

หัวเรื่อง:การเข้ากันได้และการเจริญเติบโตของรอยประสานขององุ่นบนต้นตอพันธุ์ต่างๆ.

Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44

หัวเรื่อง:การศึกษาเบื้องต้นถึงการเจริญเติบโตของต้นตอองุ่น

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการที่เสนอในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8. หน้า 276. สาขาไม้ผล/ยืนต้น. ภาคโปสเตอร์. ระหว่างวันที่ 6 9 พฤษภาคม 2552. ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส. จังหวัดเชียงใหม่. 402 หน้า.

หัวเรื่อง:ผลของต้นตอที่มีต่อการเจริญเติบโตทางลำต้นขององุ่นพันธุ์ไวท์มาละกาและลูสเพอร์เลท.

Img

Researcher

ดร. สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืชสวน (ไม้ผล), การผลิตพืชสวน (ไม้ผล) เน้นไม้เมืองร้อนและกึ่งร้อน องุ่นรับประทานสด และองุ่นทำไวน์

Resume

Img

Researcher

ดร. ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาพืชสวน

Resume

Img

Researcher

ดร. สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการดินที่มีปัญหา ปุ๋ยและความอุดมสมบูรณ์ของดิน

Resume

Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์ดีบางพันธุ์ในเขตพื้นที่ดอน พื้นที่ลุ่ม และสภาพโรงเรือนโดยใช้ต้นตอพันธุ์ต่าง ๆ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมชาย สุขะกูล, รองศาสตราจารย์, Imgนายปิยะ ดวงพัตรา, ศาสตราจารย์, Imgนายปวิณ ปุณศรี, ศาสตราจารย์, Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รวี เสรฐภักดี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดวงพร สุวรรณกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, Imgดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (6)