Search Result of "golden apple snail shell"

About 9 results
Img

งานวิจัย

การผลิตไปโอดีเซลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเปลือกหอยเชอรี่ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนิกา ขันอาสา, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img

ที่มา:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวักสกลนคร

หัวเรื่อง:การผลิตไปโอดีเซลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเปลือกหอยเชอรี่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนิกา ขันอาสา, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การกำจัดสารประกอบโลหะหนักในน้ำทิ้งด้วยวัสดุดูดซับชีวภาพที่ได้จากเปลือกหอยเชอรี่ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นางสาว กรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:เคมีวิเคราะห์, เคมีสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

Resume

Img

งานวิจัย

หน่วยวิจัยความร้อน-ของไหล เคมีวัสดุ และเทคโนโลยี (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวศิริพร แสนศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, Imgนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, Imgนายถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (5)