Search Result of "gibberellin"

About 18 results
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effects of auxin, gibberellin, and cytokinin on petal blackening and flower opening in cut lotus flowers (Nelumbo nucifera)

ผู้แต่ง:ImgDr.Wachiraya Imsabai, Assistant Professor, Imgvan Doorn, W.G.,

วารสาร:

Img Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Gibberellin application and potash fertilizer on yield and quality of 'White Malaga' grape

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของสารพาโคลบิวทราโซล ต่อการออกดอก และติดผล และผลของสารจิบเบอเรลลิน ที่มีต่อคุณภาพผล มะยงชิด (Bouea burmanica Griff.) พันธุ์ทูลเกล้า

ผู้เขียน:Imgธันชนิตา จันทร์กระจ่าง

ประธานกรรมการ:Imgนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างสารคล้ายออกซิน และสารคล้ายจิบเบอเรลลิน ภายในต้นกะบการแสดงเพศของมะละกอ

ผู้เขียน:ImgPoenkeo Hasdiseve, Imgดร.สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์, ศาสตราจารย์, Imgดร.สิริกุล วะสี, Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A study was made on the content of endogenous level of auxin and gibberellin like substances in different sex types of papaya plants as the possible mean in identifying sex expression of the plants and for further study on the modification of abnormality in sex expression. Papaya seedlings were grown from the seeds of crosses between hermaphroditic and male plants of the native cultivar, Fang. Sex expression of these seedlings was followed and shown to be in the ratios of male : female : hermaphroditic plants of 1 : 1 : 1. The endogenous level of auxin and gibberellin like substances in the third to the fifth leaves from the apex pf the plants aged 60,100 and 140 days after sowing were analysed using bioassay and high performance liquid chromatography (HPLC) techniques. The papaya plants studied were grown at the Central Laboratory and Greenhouse Complex, Kasetsart University, Kamphaengsaen Campus. The experiment was conducted from April 1986 to July, 1986. The results showed that the average content of the two natural substances between male and female plants as identified by bioassay method was clearly different from those obtained by using the HPLC method. At 60 days after sowing, while the plants are not flowering and their sexes con not be identified, the male, female and hermaphroditiv papaya plants differed in the average contents of auxin like substances. However, the average contents of gibberellin like substances were not significantly different among those three sexes. The average content of the auxin and gibberellin like substances in the male plants increased as the plants aged. However, in the female and hermaphroditic plants, the substances increased until the plants were 100 days old, thereafter the content decreased. This was in contrast to the content of gibberellin like substances which were increased as the plants aged. Among the three sexes, the male plants contained the highest level of the auxin and the gibberellin like substances, and the female plants had the least contents.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 023, Issue 1, Jan 89 - Mar 89, Page 26 - 37 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายจิบเบอเรลลิน และไซโตไคนิน และพัตนาการของตาดอกในมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้

ผู้เขียน:ImgChotana LIMSORN

ประธานกรรมการ:Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgAussanee Pichakum

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของความเข้มแสง ช่วงแสง ไซโตไคนิน จิบเบอเรลลิน และเอทิลีนที่มีผลต่อการออกดอกในการผลิตแก้วมังกรนอกฤดู

ผู้เขียน:Imgชวิศร์ สวัสดิสาร

ประธานกรรมการ:Imgนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว มินตา ชัยประสงค์สุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:plant secondary metabolism, plant functional genomics

Resume

Img

Researcher

นางสาว จันทร์แรม รูปขำ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:งานวิจัยทางชีวภาพ, การโคลนยีนและการหาลำดับนิวคลีโอไทด์, การตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ

Resume

Img

Researcher

ดร. สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุลของแบคทีเรีย (Physiology and Molecular biology of Bacteria), อนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของจุลินทรีย์ (•Molecular Systematics of Microorganisms), วิศวกรรมโปรตีน (Protein Engineering)

Resume

Img

Researcher

นาง ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสกัดและวิเคราะห์สารสาคัญในสมุนไพร, วิเคราะห์สารและการใช้เครื่องมือทาง Chromatography

Resume

Img

Researcher

ดร. คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว, สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้ ดอกไม้และผัก , สรีรวิทยาไม้ผลเขตร้อน

Resume

Img

Researcher

นาย ธนภูมิ มณีบุญ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สารพิษเชื้อรา, การวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อรา, กระบวนการหมัก

Resume

Img

Researcher

ดร. ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กายวิภาคของพืช, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

Resume