Search Result of "garment industry"

About 12 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครือข่ายผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมเสื้อผ้า

ผู้เขียน:Imgปิยรัตน์ กมลรัตนกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgPornthep Anssornnitisarn

กรรมการวิชารอง:Imgนายสำราญ ทองเล็ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทัศนคติของผู้รับงานไปทำที่บ้าน ต่อร่างนโยบาย ส่งเสริมและคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน กรณีศึกษา ผู้รับงานไปทำที่บ้านในกิจการตัดเย็บเสื้อผ้า ในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgระกาวิน ลีชนะวานิชพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอัมพร สุคันธวณิช

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความพร้อมในการใช้การจัดการโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ผู้เขียน:Imgวราพร วิริยะไชยกุล

ประธานกรรมการ:Imgเรวัตร ธรรมาอภิรมย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทย

ผู้เขียน:Imgอมลยา ทองเสริม

ประธานกรรมการ:Imgดาราวรรณ วิรุฬหผล

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวรนันท์ กิตติอัมพานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgพันธิภา ศรีนามเมือง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาผ้าและเครื่องแต่งกายสำหรับอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสมชิด รัตนอุดม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศรันยา เผือกผ่อง, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวราภรณ์ ธาระวานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:รูปแบบการจัดการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

ผู้เขียน:Imgสุทธิภา ภัคดุรงค์

ประธานกรรมการ:Imgนายอำนาจ ธีระวนิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวศุภร เสรีรัตน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้วัสดุประกอบและตกแต่งเสื้อผ้าในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสาคร ชลสาคร

ประธานกรรมการ:Imgนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางกรรณีย์ ถาวรสุข, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgกุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การลงทุนโดยตรงและความได้เปรียบเชิงแข่งขันของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทยในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้เขียน:ImgWanwatsa CHUNCHAMRUS

ประธานกรรมการ:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานหญิงในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าในจังหวัดอุดรธานี

ผู้เขียน:Imgสมพจน์ กวางแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วุฒิเลิศ เทวกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาง สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ธุรกิจระหว่างประเทศ, สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ, การวางแผนทรัพยากรมนุษย์, การวางแผนอัตรากำลัง, ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ

Resume