Search Result of "garbage management"

About 25 results
Img

งานวิจัย

เครือข่ายความร่วมมือเพือการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดนนทบุรี (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรนันท์ กลันทปุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มก.บางเขน

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Improper Garbage Management Attracts Vertebrates in a Thai National Park

ผู้แต่ง:ImgDr.Jiraporn Teampanpong, Lecturer,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Improper garbage mangement attracts vertebrates in a Thai national park

ผู้แต่ง:ImgDr.Jiraporn Teampanpong, Lecturer,

วารสาร:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผู้นำเยาวชนเรื่องการจัดการขยะโดยใช้โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษา สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 เขตเทศบาลเมืองนครนายก

ผู้เขียน:Imgกัญญกมล ดวงจิต

ประธานกรรมการ:Imgดร.จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพนิตา โสต้อง

กรรมการวิชารอง:Imgนางรัตนา อังกสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การส่งเสริมความรู้เรื่องการจัดการขยะโดยผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgดวงตา บุตรแสงดี

ประธานกรรมการ:Imgดร.จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพนิตา โสต้อง

กรรมการวิชารอง:Imgนางรัตนา อังกสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดความรู้เรื่อง การจัดการขยะ สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgดาราวรรณ บัววัฒนา

ประธานกรรมการ:Imgนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ระดับดีเด่น (2017)

ผลงาน:การพัฒนาความรู้และความตระหนักในการจัดการขยะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมผ่านการมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน

นักวิจัย: Imgดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์ Imgดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์ Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์ Imgดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์ Imgนายณภัทร ทองมั่ง Imgนางสาวนันทนา จิตรแก้ว

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขคกำแพงแสน

Img

ที่มา:ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มก.บางเขน

หัวเรื่อง:เครือข่ายความร่วมมือเพือการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดนนทบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรนันท์ กลันทปุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐกับสมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนนทบุรี ในการจัดการขยะมูลฝอย

ผู้เขียน:Imgสมศรี เพ็ชรเพ็ง

ประธานกรรมการ:Imgสนั่น ประจงจิตร

กรรมการวิชาเอก:Imgมณฑป ไชยชิต

กรรมการวิชารอง:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี : การวิจัยสาธิตและพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียชุมชนตามแนวพระราชดำริ การส่งเสริมเผยแพร่ และการบริหารทางวิชาการแก่สังคม (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, Imgดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, Imgนางสาวชูสิน ธีรสวัสดิ์, อาจารย์, Imgนายอนุชา เพียรชนะ, Imgนายจิโรจน์ พีระเกียรติขจร, Imgนางสาวกอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม, Imgดร.สตรีไทย พุ่มไม้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สิ่งแวดล้อมศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ การจัดการพื้นที่คุ้มครอง มิติมนุษย์ในการจัดการและอนุรักษ์สัตว์ป่า

Resume

12