Search Result of "fuel properties"

About 23 results
Img

งานวิจัย

คุณสมบัติเชื้อเพลิงและความเสถียรต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของดีโซฮอลดัดแปลงโดยสารเติมแต่งจากธรรมชาติ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgฐาปนี บางแจ้ง

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (2)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Inert torrefaction of sugarcane bagasse to improve its fuel properties

ผู้แต่ง:ImgDr.Kanit Manatura, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Modification of Diesohol Fuel Properties by Using Cashew Nut Shell Liquid and Biodiesel as Additives

ผู้แต่ง:ImgBangjang, T, ImgSaisangtong, R, ImgKaewchada, A, ImgDr.Attasak Jaree, Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Predicting Fuel Properties of Partially Hydrogenated Jatropha Methyl Esters Used for Biodiesel Formulation to Meet the Fuel Specification of Automobile and Engine Manufactur

ผู้เขียน:ImgRizqon Fajar, ImgPrawoto, ImgBambang Sugiarto

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Partial hydrogenation was conducted on Jatropha methyl esters (JME) and was performed in a batch reactor in the presence of a palladium-on-carbon (Pd/C) catalyst. After 2 h of hydrogenation, the fatty acid methyl esters (FAME) profile of the partially hydrogenated Jatropha methyl esters (PHJME) was determined. The key properties of the PHJME such as oxidation stability, viscosity, cetane number, cloud point, pour point and cold filter plugging point (CFPP) were determined based on the FAME profile and using the empirical models which are available in the most recent literature. After partial hydrogenation, there was a decrease in the polyunsaturated content of about 9%. The calculation results showed that the oxidation stability improved from 4.16 h with JME to 5.99 h with the PHJME. The cetane number of the PHJME (57.65) was higher than that of the JME (55.87). Compared to the JME, the PHJME were found to have similar viscosity but inferior cloud point, pour point and CFPP. Therefore, to meet the requirement of the automobile and engine manufacturers that the oxidation stability of biodiesel should have a minimum value of 10 h, antioxidant should be added to PHJME. Based on the analysis of the kinetic model for the consumption of antioxidant, pyrogallol and propyl gallate were the best antioxidants for both the JME and the PHJME.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 046, Issue 4, Jul 12 - Aug 12, Page 629 - 637 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effects of sulfur and phosphorus application on the growth, biomass yield and fuel properties of leucaena (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.) as bioenergy crop on sandy i

ผู้เขียน:Imgทรงยศ โชติชุติมา, Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, ImgKunn Kangvansaichol, Imgดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A field experiment was conducted to determine the effect of Sulfur (S) and Phosphorus (P) fertilizer on the growth, biomass production and wood quality of leucaena for use as a bioenergy crop at the Buriram Livestock Research and Testing Station, Pakham, Buriram province, Thailand during 2011e2013. The experiment was arranged in a split plot design with two rates of S fertilizer (0 and 187.5 kg/ha) as a main plot and five rates of P (0, 93.75, 187.5, 375 and 750 kg/ha) as a sub-plot, with four replications. The results showed that the plant height, stem diameter, total woody stem and biomass yield of leucaena were significantly increased by the application of S, while the leaf yield was not influenced by S addition. The total woody stem and biomass yield were also proportionately greatest with the maximum rate of P (750 kg/ha) application. The addition of S did not result in any significant differences in fuel properties, while the maximum rate of P application also showed the best fuel properties among the several rates of P, especially with low Mg and ash contents compared with the control (0 kg/ha).

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 050, Issue 1, Jan 16 - Feb 16, Page 54 - 59 |  PDF |  Page 

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Biodiesel from crude Pongamia pinnata oil under subcritical methanol conditions with calcium methoxide catalyst

ผู้แต่ง:ImgPanpraneecharoen, S., ImgDr.Vittaya Punsuvon, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สมบัติของเชื้อเพลิงและพฤติกรรมไฟในป่าสนเสื่อมโทรม และสังคมย่อยป่าสนผสมก่อ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้เขียน:Imgวรเดช ตะรุสะดำรงเดช

ประธานกรรมการ:Imgกอบศักดิ์ วันธงไชย

กรรมการร่วม:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:คุณสมบัติเชื้อเพลิงและความเสถียรต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของดีโซฮอลดัดแปลงโดยสารเติมแต่งจากธรรมชาติ (พ.ศ. 2555)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การจัดการระบบการผลิตกระถินหมุนเวียนเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ ปุ๋ย และผลิตพลังงานแบบบูรณาการ (2014)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.ประภา ศรีพิจิตต์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, Imgดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายนพ ตัณมุขยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ทรงยศ โชติชุติมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgรศ.ดร.ประภา ศรีพิจิตต์, Imgสุวิช บุญโปร่ง

แหล่งทุน:ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงทางเลือกสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

Researcher

นางสาว ปวีณา บาดาล

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ: เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ, พลังงานทดแทน

Resume

Img

Researcher

นาย เอกพงษ์ ธนะวัติ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วนวัฒนวิทยา, อารักขาป่าไม้, นิเวศวิทยาไฟป่า, การจัดการไฟป่า

Resume

Img

Researcher

นางสาว เทพา ผุดผ่อง

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ วนวัฒนวิทยา

Resume

12