Search Result of "fruit peels"

About 22 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มต้านเชื้อแบคทีเรียจากเปลือกผลไม้ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลโปสเตอร์ประเภทสวยงาม รางวัลที่ 1 (2020)

ผลงาน:การศึกษาศักยภาพของเปลือกผลไม้เพื่อการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ด้วยเทคโนโลยีสีเขียว

นักวิจัย: Imgสุริสา สากยโรจน์ Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร Imgนางสาวลลิตา คชารัตน์ Imgนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์ Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ Imgทิพาพร ทองคำ Imgณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาขนาดของวัสดุหมักขยะประเภทผลไม้และเปลือกผลไม้กับสัดส่วนการคลุกเคล้าด้วยดินเนื้อละเอียดที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมัก

ผู้เขียน:Imgไพศาล ริมชลา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสุจิณณา กรรณสูต, Imgสุจิณณา กรรณสูต

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การต้านอนุมูลอิสระ และการต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิวของสารสกัดจากเปลือกผลไม้

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด สมบัติการต้านอนุมูลอิสระ และการต้านจุลินทรีย์ของเปลือกผลไม้

Img

Researcher

นางสาว ประภัสสร รักถาวร

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img

Researcher

นางสาว เกสรี กลิ่นสุคนธ์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การศึกษาการผลิตการสกัดสารชีวภาพจากพืช และทดสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืช

Resume

Img

Researcher

นางสาว ลลิตา คชารัตน์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การสกัดสาสรออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์และสมุนไพร และการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาบพด้านต่างๆ

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารปริมาณน้อย (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgนางจงกลณี แก้วศรีประกาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ทิพย์มนต์ ภัทราคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นุจารี ประสิทธิ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสายใจ ชาญเศรษฐิกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวกิตติมา ฉัตรวงศ์วาน, อาจารย์, Imgนายพงษ์ศักดิ์ โล้วมั่นคง, อาจารย์, Imgดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (8) ประชุมวิชาการ (4)

12