Search Result of "forest types"

About 23 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Comparison of Some Indices of Species Diversity in the Estimation of the Actual Diversity in Three Forest Types at Namprom Basin, Chaiyaphum Province)

ผู้เขียน:Imgนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgนายพงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Species diversity presented in a community was estimated from data sampled from it. The species diversity was calculated from a complete census of trees in a temporary plot of 40 m x 40 m, and also from sampling through point-centered quarter method. Of the four indices of species diversity compared, viz., the Simpson’s D, Shannon Wiener’s H, McIntosh’s MC1 and MC2, MC2 was found by far the best.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 022, Issue 1, Jan 88 - Mar 88, Page 77 - 82 |  PDF |  Page 

Img
Img

ที่มา:การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2551 สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการประเมินการเปลี่ยนแปลงชนิดป่าไม้: กรณีศึกษา ลุ่มน้ำปิง

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Diversity of Stingless Bees (Apidae: Meliponini) in Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province, Thailand)

ผู้เขียน:Imgยุวรินทร์ บุญทบ, Imgดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์, รองศาสตราจารย์, ImgKosol Chareansom, Imgดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Stingless bees were observed in four types of undisturbed forest: dry dipterocarp forest (DDF), upper mixed deciduous forest (UMDF), lower mixed deciduous forest (LMDF) and dry evergreen forest (DEF) during April 2004 to March 2005 to determine the diversity and abundance of stingless bees. Monthly sampling was performed using honey-bait traps. Diversity was analysed using the Shannon- Weiner diversity index. Species abundance was computed for each forest type. Three genera and eleven species (Trigona ventralis, T. collina, T. sirindhornae, T. terminata, T. apicalis, T. thoracica, T. canifrons, T. fuscobalteata, T. melina, Pariotrigona pendleburyi and Lisotrigona cacciae) were recorded; Trigona ventralis, T. sirindhornae, T. collina and T. terminata were the most abundant. Species diversity indices ranged from 0.63 (DDF) to 0.86 (LMDF). Species richness and abundance data indicated the following clustering of forest types based on the stingless bee fauna: (((LMDF+UMDF) + DDF) + DEF). Stingless bees were most abundant during cooler, drier months and in seasons and forest types where the percentage of light transmittance was the greatest.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 042, Issue 3, Jul 08 - Sep 08, Page 444 - 456 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะโครงสร้างของป่า 3 ชนิด บริเวณพื้นที่วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์ จังหวัดเชียงราย

ผู้เขียน:Imgถนัดสม นุกูล

ประธานกรรมการ:Imgนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ดัชนีพืชพรรณจากข้อมูลดาวเทียมไทยโชต สำหรับการจำแนกชนิดป่าในอุทยานแห่งชาติดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

ผู้เขียน:Imgตวงรัตน์ คล้ายเดช

ประธานกรรมการ:Imgดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พืชอาหารของนกในป่าบางประเภทระหว่างฤดูฝนใน สถานีวิจัยลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgมงคล คำสุข

ประธานกรรมการ:Imgดร.อุทิศ กุฏอินทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายโอภาส ขอบเขตต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายวีรยุทธ์ เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของสัตว์เลื้อยคลานในสังคมป่าและฤดูกาลต่างกันของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgนัฐกานต์ สุตนนท์

ประธานกรรมการ:Imgนายวีรยุทธ์ เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สมบัติดินและการกักเก็บคาร์บอนภายใต้สภาพป่าต่างชนิดในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

ผู้เขียน:Imgวรนันท์ สนกันหา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, Imgดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. สาวิตรี มาไลยพันธุ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Immature insects, Entomologist, Insect pollinator, กีฏวิทยา (แมลงผสมเกสร การเลี้ยงผึ้ง อนุกรมวิธาน)

Resume

Img

Researcher

นาย โกศล เจริญสม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี, Taxonomy, Acarology

Resume

12