Search Result of "food pathogenic bacteria"

About 6 results
Img

งานวิจัย

การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่มีความสำคัญในอาหารทะเลจากตลาดภาคกลางของประเทศไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการ วมว. มก. สาธิตเแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ประสิทธิภาพของสารสกัดจากตำหรับยาไทยในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การพัฒนาวิธีการ Multiplex Real-time PCR เพื่อตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษในอาหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:zoonoses, Bioactivities of bioactive natural compounds, Host-virus interactions , antimicrobial resistance and new drug development

Resume