Search Result of "flux compression"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาการบีบอัดฟลักซ์แม่เหล็กไฟฟ้า (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภัทรพงศ์ รักน้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก. กำแพงแสน

Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก. กำแพงแสน

หัวเรื่อง:การศึกษาการบีบอัดฟลักซ์แม่เหล็กไฟฟ้า

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภัทรพงศ์ รักน้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย ภัทรพงศ์ รักน้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและวัสดุศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:แม่เหล็กไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสงและใยแก้วนำแสง

Resume