Search Result of "financial feasibility study"

About 51 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของการลงทุนทำสวนลำไยในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgบุญศิริ รงค์สวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมากในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้เขียน:Imgณัฏฐ์สิริ ลักษณะอารีย์

ประธานกรรมการ:Imgเออวดี อุบลศุข

กรรมการร่วม:Imgกุลภา กุลดิลก

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ

ผู้เขียน:Imgชาญชัย เพิ่มพล

ประธานกรรมการ:Imgนายอำนาจ ธีระวนิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางกาญจนา ศรีพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกลอนอี

ผู้เขียน:Imgเผด็จ แย้มกลีบ

ประธานกรรมการ:Imgนายเรืองเดช ศรีวรรธนะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการขยายโครงข่าย ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๑

ผู้เขียน:Imgสุรศักดิ์ กองจันทรา

ประธานกรรมการ:Imgนางจีรพรรณ ชีรานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุมาลี พุ่มภิญโญ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการเลือกนโยบายการลงทุนด้วยตนเองของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ผู้เขียน:ImgNonlaphan SUANSRI

ประธานกรรมการ:Imgศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร

กรรมการร่วม:Imgสัณหะ เหมวนิช

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

ผู้เขียน:Imgรัฐวุธ ฤทธิประวัติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเรืองเดช ศรีวรรธนะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgไพบูลย์ ผจงวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ้านทุ่งสูง จังหวัดกระบี่

ผู้เขียน:Imgจีรกาญจน์ ศรีวิเศษ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรเชษฎ์ เชษฐมาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจและ การเงิน ในการปรับปรุงระบบการชลประทาน ของโครงการฝั่งขวาแม่น้ำบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา

ผู้เขียน:Imgพรเพ็ญ โอภาสกิจไพศาล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมชาย สิริเธียรทรรศน์

กรรมการวิชารอง:Imgนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123