Search Result of "film"

About 1018 results
Img
Img

งานวิจัย

การเตรียมฟิล์มฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชโดยกระบวนการอัดรีดฟิล์มเป่า (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของความหนาฟิล์มต่อสมบัติต้านการกัดกร่อนของฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ที่เตรียมด้วยวิธีรีแอคตีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริง (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgมติ ห่อประทุม

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนวิจัยประเภทสมทบเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตฟิล์มที่รับประทานได้จากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีกลุ่ม Gracilaria sp. (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, ImgWaode Nilda Arifiana Effendy

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการผลิตบัณฑิตจากรัฐบาลอินโดนีเซีย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์ฟิล์มพลาสติกจากเมทิลเซลลูโลส (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การสังเคราห์ฟิล์มพลาสติกจากไคโตซาน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

สมบัติของฟิล์มบริโภคได้จากผลฟักข้าว (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของไทยในนิยายและภาพยนตร์ (2022)

หัวหน้าโครงการ:Hjorliefur Jonsson

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุชล มัลลิกะมาลย์, อาจารย์, ImgHjorliefur Jonsson

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มต้านเชื้อแบคทีเรียจากเปลือกผลไม้ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การผลิตฟิล์มนำไฟฟ้าได้จากยางธรรมชาติ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การผลิตฟิล์มนำไฟฟ้าได้จากยางธรรมชาติ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

สารเคลือบผิวอาหารกับการประยุกต์ใช้ในผักและผลไม้ (2016)

ผู้แต่ง:ImgDr.Jutamat Klinsoda,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of Three Arm Polystyrene on Polystyrene Film Stability

ผู้แต่ง:ImgDr.Suntree Sangjan, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

12345678910...