Search Result of "fermented rice flour"

About 16 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของการหมักต่อปริมาณสารกาบาและคุณภาพของขนมจีนสดและแห้ง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (3)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของกรรมวิธีการหมักต่อปริมาณสารกาบาและคุณภาพของแป้งหมัก ขนมจีนหมัก และขนมจีนแห้ง

ผู้เขียน:Imgภัทรพร กระดังงา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:ผลของกรรมวิธีการหมักต่อปริมาณสารกาบาในแป้งขนมจีน

Img
Img

ที่มา:การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ผลของกรรมวิธีการหมักต่อปริมาณสารกาบาในแป้งขนมจีน

Img
Img
Img

Researcher

ดร. สิรินันท์ ชมภูแสง

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:จุลชีวทางอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพ, Food Microbiology

Resume

Img

Researcher

นาง พัทธินันท์ วาริชนันท์

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร , จุลชีววิทยาทางอาหาร

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ส่วนกลาง มก. (ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทกลุ่มวิจัยและวิชาการ)

ผลลัพธ์:วารสาร (14) ประชุมวิชาการ (16) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (7)

Img

Researcher

ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมอาหาร, การแปรรูปอาหาร, การแปรรูปข้าว, ไมโครเวฟ, คลื่นเสียงความถี่สูง

Resume