Search Result of "fat content"

About 36 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:ผลของรูปร่างลักษณะภายนอก ระดับไขมันในสูตรอาหาร และระยะเวลาในการขุนต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของโคเนื้อลูกผสมเพศผู้ตอน

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (โครงการ IPUS Industrial Projects for Undergraduate Students)

หัวเรื่อง:การลดปริมาณไขมันในกระบวนการผลิตผลไม้ทอดกรอบภายใต้ความดันสุญญากาศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสินี โสธรวิทย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทยครั้งที่ 34

หัวเรื่อง:การลดปริมาณไขมันในผลิตภัณฑ์กล้วยหักมุกทอดกรอบ

Img
Img

ที่มา:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2555

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณน้ำ โปรตีน และไขมันแบบไม่ทำลายตัวอย่างในโดนัทเค้กจากแป้งข้าว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

12