Search Result of "farmer group"

About 24 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Communication Strategies for Sustainable Development of Community Business for Women Farmer Group in the Central Region of Thailand

ผู้เขียน:Imgเชาวลักษณ์ ชัยวิรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgนางเกศินี ปายะนันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgCappia R.Taqueban

กรรมการวิชารอง:Imgกมลรัฐ อินทรทัศน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Potential Effects on Rural Economies of Conversion to Sustainable Farming Systems : A Case of Sa See Moom Rice Farmer Group, Kamphaengsaen, Nakhon Pathom Province, Thailand

ผู้เขียน:ImgSanjay KUMAR YADAV

ประธานกรรมการ:Imgนายพจน์ บุญเรือง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมการผลิต GAP ภายในกลุ่มเกษตรกรเพื่อความเชื้อมั่นในสัญลักษณ์ Q

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, Imgดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, Imgดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุชีรา มาตยภูธร, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาการมีส่วนร่วมในระบบผลิตผักผลไม้สดเพื่อการรับรองตามมาตรฐาน GLOBALGAP Option 2

Img

ที่มา:The International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences in collaboration with Kasetsart University, Thailand

หัวเรื่อง:การพัฒนาสู่มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกร อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเกษตรที่สนับสนุนโดยชุมชน กรณีศึกษา: กลุ่มเกษตรกร "โครงการผักประสานใจ" อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgอนุรักษ์ ปานสีดำ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายวินัย อาจคงหาญ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เปรียบเทียบการกระจายรายได้และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของครัวเรือนสมาชิกสหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด และกลุ่มเกษตรกร ในอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgวงศธร กฤตยกุลชาติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจและสังคมของการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้คุณภาพดีเพื่อการส่งออก

ผู้เขียน:Imgสุดาวรรณ ขัติยะเนตร

ประธานกรรมการ:Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรจังหวัดอ่างทอง

ผู้เขียน:Imgวรวิทย์ สว่างทุกข์

ประธานกรรมการ:Imgนางรัตนวรรณ รุณภัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอัมพร สุคันธวณิช

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ระบบผลิตพืชเพื่อความปลอดภัย, Organic agriculture, Farm waste utilization, Pesticide degradation, Waste Treatment สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบคุณภาพในการผลิตทางการเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสกัดสารจากพืช และการทำสารให้บริสุทธิ์, โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุนผลิตกาแฟปรุงสำเร็จของกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ผู้เขียน:Imgนันทวรรณ อำพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgนายบุญเติม ติระวัฒนประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นงนุช ปรมาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคาดหวังของเกษตรกรในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดหวาน ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgมนรัตน์ สารภาพ

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgวัชรี เลิศมงคล, Imgดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:กระบวนทัศน์ใหม่ในการผลิตหน่อไม้ฝรั่งปลอดจากสารพิษของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม

ผู้เขียน:Imgดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Most of consumers in the world need safety food. Asparagus grower group contract farming in Nakhon Pathom province who produce export asparagus change their paradigm from producing with a lot of chemical to good agricultural practice (GAP) system or organic farming with the collaboration of farmer groups, contract company and government agency. Farmer paradigm shift depends on awareness on their health, concerning for consumer and environment, input and cost decrease by using diary report, world market need, and consumers should change their attitude from "consume by eye" to safety food first.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 024, Issue 2, Jul 03 - Dec 03, Page 115 - 122 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

นางสาว สุชีรา มาตยภูธร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การตลาดสินค้าเกษตร, เศรษฐศาสตร์เกษตร, เศรษฐมิติประยุกต์, เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสู่มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มพูนมูลค่าทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกร อ.แสวงหา จ.อ่างทอง (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12