Search Result of "extracting"

About 25 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

A new approach to extracting sport highlight

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาโรงงานต้นแบบเพื่อสกัดสารแทนนินจากใบมันสำปะหลัง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบรูปแบบโปรตีนของกุ้งแชบ๊วย (Fenneropenaeus merguiensis) จากการใช้สารละลายบัฟเฟอร์ ที่แตกต่างกัน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgศุภรดา คณารักสมบัติ

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

Extracting Insights from the Topology of the JavaScript Package Ecosystem (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทร ลีลาพฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์, ImgHideaki Hata, ImgNuttapon Lertwittayatrai, ImgProf.Matsumoto Kenichi, ImgRaula Gaikovina Kula, ImgSaya Onoue

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26

หัวเรื่อง:การเพิ่มเสถียรภาพการผลิตไฟฟ้าของเซลแสงอาทิตย์แบบผลึกเดี่ยวด้วยการสกัดแยกช่วงคลื่นแสง

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Nitrogen Mineralization and Different Methods of Ammonium Determination of Some Paddy Soils in the North, Central, and Northeast Regions of Thailand)

ผู้เขียน:Imgวาสนา เขาแก้ว, Imgดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์, ImgJongrak Chanchareonsook, Imgดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, ImgRussell Yost

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

High yields of rice are needed for farmer profitability and to provide this most important staple food and cash export crop of the country. Nitrogen fertilizer management is one of the key factors for high yielding of rice. Good management will reduce the contamination of the environment. Nitrogen mineralization or ammonium release after submergence is a useful index of nitrogen supplying capacity of the soils. The data is useful for effective fertilizer application. The study on ammonium release of 18 soil series which are the representative rice soils in the North, Central and Northeast regions of Thailand was performed. The results showed that ammonium release from 18 soils increased with time of submergence and the content reached the steady state at 4 weeks of submergence. The amount released of the soils followed the equation : Y = A-Be-ct except in the four soils. The higher ammonification percentage was found in soils lower in total N and clay content. Mehlich 1 and 0.25 M H2SO4 were the promising extracting solutions for assessing the initial amount of ammonium in the dry soils.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 041, Issue 1, Jan 00 - Mar 07, Page 96 - 108 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาน้ำยาสกัดดินเพื่อประเมินการใช้ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดินบางชนิดที่ใช้ปลูกสบู่ดำ

ผู้เขียน:Imgสุภา โพธิจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgณัฐพล จิตมาตย์

กรรมการร่วม:Imgแสงดาว เขาแก้ว

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาโรงงานต้นแบบเพื่อสกัดสารแทนนินจากใบมันสำปะหลัง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีสังเคราะห์พลาสติกจากเซลลูโลสที่สกัดจากวัชพืชใบแคบโดยการใช้รังสีไมโครเวฟเป็นตัวช่วยในการสกัด

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาน้ำยาสกัดธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ (N, P, K) ในชุดดินลพบุรี ชัยบาดาล ตาคลี สตึก และปากช่อง

ผู้เขียน:Imgดร.แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

การจําลองของแข็งและของไหลด้วยอนุภาค (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาคริต วัชโรภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
12