Search Result of "exercise model"

About 8 results
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างต้นแบบการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุอำเภอกำแพงแสน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การสร้างรูปแบบการออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทยโบราณสำหรับเยาวชนไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

DEVELOPING THE EXERCISE MODEL FOR PROMOTION OF QUALITY OF LIFE OF THE ELDERLY AT KAMPHAENG SAEN DISTRICT NAKHONPATHOM PROVINCE

ผู้แต่ง:ImgDr.Mayuree Tanomsuk, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

Researcher

ดร. มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สังคมศาสตร์, ผู้สูงอายุ, สมรรถภาพทางกายภาพ, social sciences, ederly, physical fittness

Resume