Search Result of "evaporative cooling"

About 58 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Prediction of Chilling Times of Foods in Situations Where Evaporative Cooling is Significant - Part II, Experimental testing

ผู้แต่ง:ImgDr.Sawitri Chuntranuluck, Associate Professor, ImgC.M. Wells, ImgA. C. Cleland,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Prediction of Chilling Times of Foods in Situations Where Evaporative Cooling is Significant - Part III, Application

ผู้แต่ง:ImgDr.Sawitri Chuntranuluck, Associate Professor, ImgC.M. Wells, ImgA. C. Cleland,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Prediction of Chilling Times of Foods in Situations Where Evaporative Cooling is Significant - Part 1, Method Development.

ผู้แต่ง:ImgDr.Sawitri Chuntranuluck, Associate Professor, ImgC.M. Wells,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Prediction of Chilling Times of Foods in Situation Where Evaporative Cooling is Significant.

ผู้แต่ง:ImgDr.Sawitri Chuntranuluck, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบกังหันลมขนาดจิ๋วสำหรับผลิตไฟฟ้าจากระบบทำความเย็นแบบระเหยน้ำในสภาพความเร็วลมต่ำเพื่อลดการใช้พลังงานภายในโรงเรือนแบบปิด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวนิดา สืบสายพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:การศึกษาระดับไลซีนที่เหมาะสมสำหรับเป็ดเนื้อสายพันธ์เชอรี่วัลเลย์ภายใต้สภาพการเลี้ยงในโรงเรือนปิด

123