Search Result of "estrous"

About 30 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาโปรกรมเหนี่ยวนำการตกไข่ และผสมเทียมตามระยะเวลาทีกำหนดต่อการสืบพันธุ์ของโคเนื้อ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, Imgดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, Imgนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, Imgนายสมพร ปุ่นโก๋

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Serum Progesterone Profi les in Saanen Crossbred Goats During a 5-day Progestin-Based Estrous Synchronization Protocol)

ผู้เขียน:ImgThom Inya, ImgJureerat Sumretprasong

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A short-term progestin-based estrous synchronization protocol was tested using a 5-day progesterone plus a luteolytic dose of prostaglandin (PG) and equine chorionic gonadotropin (eCG) in Saanen crossbred dairy goats. Synchronization was monitored by measuring serum progesterone (P4) via enzyme immunoassay. The treatment was initiated by inserting an intravaginal progesterone release device (CIDR-G) at day 0 (D0) along with intramuscular cloprostenol 125 ?g, followed by 100 IU eCG on D3. The CIDR-G was removed on D5. After treatment, estrus was observed twice daily using a vasectomized buck. Blood samples were collected daily from D0 until D11 for serum P4 analysis. Eight out of nine (89%) does came into estrus with an average onset of estrus at 45.0 ? 4.4 hr (mean ? SE) after CIDR-G removal. The P4 concentration immediately before the treatment was 22.4 ? 5.3 ng.mL-1 (range 1.3 to 37.8 ng.mL-1). The highest concentration appeared on D1 and the lowest on D7. There was a difference between serum P4 concentrations during CIDR-G insertion (D1–D5) and after CIDR-G removal (D6–D9) (26.0 ? 2.4 and 3.4 ? 0.4 ng.mL-1, respectively, P < 0.001). The P4 profi les implied that this protocol based on 5-day progestin-based estrous synchronization can be applied successfully to crossbred dairy goats.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 047, Issue 1, Jan 13 - Feb 13, Page 94 - 100 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Estrous Synchronization in Beef Cattle for Artificial Insemination with Frozen Semen1 )

ผู้เขียน:ImgCharan Chantalakhana, ImgJames H. Koshi, ImgPrasert Chermporn4

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

In the latter part of the last decade, attempts were made to bring many animals into heat during a short period of time for convenience in artificial insemination. It is obvious that if all the animals could be inseminated during a short period of a few days rather a month, the task of grtting the animals inseminated would be much simpler. The attempt to get the animals to come into estrus at one time is referred to as estrous synchronization.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 005, Issue 3, Sep 65 - Dec 65, Page 154 - 158 |  PDF |  Page 

Img
Img
Img
Img

ที่มา:The Thai Journal of Veterinary Medicine

หัวเรื่อง:การพัฒนาของฟอลลิเคิลในแม่กระบือปลักหลังการปรับขนานการเป็นสัด (Bubalus bubalis)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39

หัวเรื่อง:ผลของการเหนี่ยวนำการเป็นสัดต่อความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมที่มีปัญหาผสมติดยาก

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของพื้นคอกต่อการแสดงพฤติกรรมการเป็นสัดโดยการกระตุ้นในโคนม

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ๋สัตว์

หัวเรื่อง:การศึกษาโปรกรมเหนี่ยวนำการตกไข่ และผสมเทียมตามระยะเวลาทีกำหนดต่อการสืบพันธุ์ของโคเนื้อ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายริเชษฐ์ พึ่งชัย

Img

Researcher

นาย จตุรงค์ วงศ์สนิท, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ศัลยศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงระดับการแสดงออกและตำแหน่งของโปรตีน cFLIP ในคอร์ปัสลูเทียมในช่วงการเป็นสัดและการตั้งท้องของกระบือไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. เอกชาติ พรหมดิเรก

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:สุขภาพสัตว์, การตรวจเช็คระบบสืบพันธุ์ของสัตว์พ่อแม่พันธุ์

Resume

12