Search Result of "esterification process"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อนำไขมันปลาจากระบบบำบัดนํ้าเสียไปผลิตไบโอดีเซลด้วยกระบวนการทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน

Img

Researcher

ดร. มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการคุณภาพน้ำ การผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา การบำบัดน้ำเสียชุมชนและอุตสาหกรรม , การผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา , การบำบัดน้ำเสียชุมชนและอุตสาหกรรม , Math Model in Biological Treatment

Resume

Img

Researcher

ดร. สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเคลื่อนตัวของมลพิษในน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และในทะเล, การบำบัดมลพิษด้วยกระบวนการ photocatalysis, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวัฏจักรชีวิต

Resume