Search Result of "equilibrium factor"

About 8 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาการเกิดสภาวะสมดุลระหว่างก๊าซเรดอน-222 และลูกหลานในบรรยากาศกรุงเทพฯโดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การศึกษาการเกิดสภาวะสมดุลระหว่างก๊าซเรดอน-222 และลูกหลานในบรรยากาศกรุงเทพฯ โดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาการเกิดสภาวะสมดุลระหว่างก๊าซเรดอนกับลูกหลานในบรรยากาศประเทศไทย

Img

Researcher

นาง รัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิวเคลียร์ฟิสิกส์, กลศาสตร์, ฟิสิกส์ของบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

นาย เอกชัย หุ่นนิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์, ฟิสิกส์ของแสง, ผลึกวิทยารังสีเอกซ์

Resume