Search Result of "epiphyte orchids"

About 5 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่องการวิจัยพรรณพืชป่าไม้ของประเทศไทยครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:Hosts ของกล้วยไม้อิงอาศัยในป่าดิบเขาบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

Img

ที่มา:Journal of Tropical Plants Research

หัวเรื่อง:Hosts ของกล้วยไม้อิงอาศัยในป่าดิบเขาบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

Img

Researcher

ดร. ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พฤกษอนุกรมวิธาน (Systematic Botany), วิทยาศาสตร์ทุ่งหญ้า (Range Sciences), อนุกรมวิธานพืชวงศ์บุกบอน (Systematics of Araceae), พืชให้กลิ่นหอม (•Aromatic Plants), พืชป่ากินได้ (Edeble Wild Flants)

Resume