Search Result of "engine management systems"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:วารสารวิชาการเนคเทค

หัวเรื่อง:การหาปริมาณอากาศที่ไหลเข้าสู่ท่อไอดีของเครื่องยนต์โดยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม

Img

Researcher

ดร. พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Electrical Engineering, Robotic Control, Optinal Control

Resume