Search Result of "emulsifying"

About 23 results
Img

งานวิจัย

ผลของการใช้ emulsifying agent ต่อไลปิดออกซิเดชั่นในอาหารสุกรอนุบาล (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปรียพันธุ์ อุดมประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

ศึกษาคุณสมบัติเคมี-ฟิสิกส์ และคุณสมบัติการเป็นอิมัลซิไฟเออร์ของไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ที่ผ่านการดัดแปรด้วยวิธีเอสเทอร์ริฟิเคชั่นกับกรดไขมัน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศันสนีย์ อุดมระติ

ผู้ร่วมโครงการ:ImgShoichi Gohtani

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

การประชุมวิชาการ

Emulsifying properties of modified Malva nut gum with different protein content

ผู้แต่ง:ImgChaninun Limpichutchawan, ImgDr.Tanaboon Sajjaanantakul, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Physicochemical properties and emulsifying properties of xylo-oligosaccharide fatty acid esters

ผู้แต่ง:ImgDr.Sunsanee Udomrati, ImgShoichi Gohtani ,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

ที่มา:คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ emulsifying agent ต่อไลปิดออกซิเดชั่นในอาหารสุกรอนุบาล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปรียพันธุ์ อุดมประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากของเหลือจาก โรงงานผลิต ซูริมิ เพื่อใช้เป็นสารอิมัลศิไฟเออร์

ผู้เขียน:Imgสุปราณี แย้มพราย

ประธานกรรมการ:Imgดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสายสนม ประดิษฐดวง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. อุทัย กลิ่นเกษร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีของไขมันและน้ำมัน, อิมัลชันและเอ็นแคปซูเลชัน

Resume

Img

Researcher

ดร. โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง, การวิจัยผู้บริโภค, การทดสอบทางประสาทสัมผัส, การวางแผนการทดสอบในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์

Resume

Img

Researcher

ดร. นิพัฒน์ ลิ้มสงวน

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:อาหารเสริมสร้างสุขภาพ, กระบวนการเอกซ์ทรูชัน, เทคโนโลยีอาหาร( Food Technology )

Resume

Img

Researcher

ดร. อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แผ่น, การพัฒนาไบโอพอลิเมอร์ฟิล์ม สารเคลือบ และการประยุกต์ใช้, การวางแผนการทดลองและการใช้เทคนิคทางสถิติในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์, การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและมิใช่อาหาร

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของปริมาณโปรตีนในกัมสำรองต่อสมบัติอิมัลชัน ปริมาณกรดฟีนอลิก และความสามารถต้านออกซิเดชัน

ผู้เขียน:Imgชนินันท์ ลิมปิชัชวาลย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgภคมน จิตประเสริฐ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

การสกัดและใช้ประโยชน์โพลีแซคคาไรด์จากผลสำรองในผลิตภัณฑ์เนื้อหมูคืนรูป (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว รัดใจ ปคุณพูลสิน

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีอาหาร, การวิเคราะห์อาหาร, ความปลอดภัยอาหารทางเคมี

Resume

Img

Researcher

ดร. หทัยชนก กันตรง

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การอบแห้งด้วยไมโครเวฟสุญญากาศร่วมกับอืนฟราเรด , คุณสมบัติทางความร้อนของอาหาร , กระบวนการเอกซ์ทรูชัน

Resume

Img

Researcher

นาย วรพล เพ็งพินิจ

ที่ทำงาน:ฝ่ายโรงงาน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Extrusion Process

Resume

12