Search Result of "emerging and re-emerging diseases"

About 17 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในมะเขือเทศ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในพืชผักตระกูลแตง/การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในพืชผักตระกูลแตง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

นางสาว เทพยุดา ศรีตระกูล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สัตวแพทยสาธารณสุข, molecular immunology

Resume

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำซากในพืชผักตระกูลแตง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำซากในพืชผักตระกูลแตง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในพืชผักตระกูลแตง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในพืชผักตระกูลแตง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

นวัตกรรมชุดตรวจสอบโรคไวรัสในพืชผักตระกูลแตง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสรรชัย จันทะจร, Imgปรียพรรณ พงศาพิชณ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ระบบการพัฒนาศักยภาพการวิจัยขั้นสูงเพื่อการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (2024)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Imgดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, Imgดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

Researcher

ดร. ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:-

Resume

Img

Researcher

ดร. รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ซีรัมวิทยาทางด้านโรคพืช, การพัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสารพิษเชื้อรา, โรคพืชที่เกิดจากไวรัส

Resume