Search Result of "embryo rescue"

About 29 results
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Replacing Agar with Vermicultie, Coconut Fiber and Charcoal Rice Husk in Culture Media for Embryo Rescue of Immature Nectarines Seeds

ผู้แต่ง:ImgDr.Unaroj Boonprakob, Associate Professor, ImgS. Promchot,

วารสาร:

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Preliminary Report on Transfer Traits of Vegetative Propagation from Wild Rice Species to Oryza sativa via Distant Hybridization and Embryo Rescue)

ผู้เขียน:ImgTao Dayun, Imgดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

There are diversified patterns of vegetative propagation in Oryza spp. If Oryza sativa is changed from annual type to perennial type via vegetative propagation, the perennial cultivar would be environmental sound and economical viable. There would be a great potential to increase rice harvest area via ratoon cropping or stubble cropping and some hope to break yield plateau via fixing heterosis by vegetative propagation. Another advantage is that it would shorten the time interval from hybridization to form fixed lines. A possible donor of the trait for ratoon or stubble cropping is O. rufipogon. The other species possessing rhizome formation ability for breeding of perennial rice are O. longistaminata, O. officinalis, O. rhizomatis and O. australiensis. In this study perennial trait was transferred from wild species O. longistaminata, O. rhizomatis and O. officinalis to cultivated rice (O. sativa) through distant hybridization. Genotypes of O. sativa and wild species, pollen fertility of male species and environmental factors could contribute to crossability or germination rate of the resulting embryos. Finally “false” hybrid problem and research on utilization of vegetative propagation in wild rice species were discussed.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 034, Issue 1, Jan 00 - Mar 00, Page 1 - 11 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:บริษัทโพรเทคเตอร์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

หัวเรื่อง:(2550) การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำให้มีสารพิษน้อยโดยวิธี embryo rescue และการถ่ายยีน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Production and Verification of Interspecific Hybrids in Brassica spp. )

ผู้เขียน:ImgChuanpis Aroonrungsikull, Imgดร.เกษม พิลึก, รองศาสตราจารย์, ImgPornpan Phuprompunl, ImgSiriwan Burikamt, ImgSiriporn Chumsangchotsakult

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Twenty days after cross pollinated Brassica spp. hybrid capsules were collected and embryo rescued into the modified MS. media supplement with 300 mg/1 casein hydrolysate, 0.1 mg/I ct-naphthaleneacetic acid (NAA) and 0.1 mg/I 6-benzylaminopurine (BA). The efficient production of interspecific hybrids betweenB. campestris x B. juncea, B. JunceaxB. campestris, B. campestris xB. oleracea andBa juncea xB. oleracea were successfully regenerated to plantlets after 14 days in vitro culture. The hybrids were confirmed for fertility of pollen mother cell and the electrophoretic patterns of esterase (EST), malate dehydrogenase (MDII) and alcohol dchydrogenase (ADH) were observed between species by using polyacrylamide gel.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 027, Issue 5, Jan 93 - Dec 93, Page 27 - 36 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:การกู้คัพภะจากการผสมข้ามชนิดระหว่างถั่วเขียวผิวมัน (Vigna radiata)กับถั่วเขียวผิวดำ (V.mungo) โดยการเพาะเลี้ยงออวุลและการตรวจสอบความเป็นลูกผสมด้วยเทคนิค RAPD

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal

หัวเรื่อง:การกู้คัพภะจากการผสมข้ามชนิดระหว่างถั่วเขียวผิวมัน (Vigna radiata)กับถั่วเขียวผิวดำ (V.mungo) โดยการเพาะเลี้ยงออวุลและการตรวจสอบความเป็นลูกผสมด้วยเทคนิค

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:เทคนิคการผสมข้าวระหว่างปลูกข้าว (Oryza sativa) กับข้าวป่า (O.minuta)

ผู้เขียน:Imgดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, ImgChairirg Maneephong

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Wide crosses between cultivated rice (O. sativa, AA, 2n = 24) as the female and wild rice (O. minuta, BBCC, 2n = 48) as the male had been made for introgression of some agronomic characters from wild rice into three cultivated rices. Gibberelin 75 ppm was sprayed onto pollinated panicles immediately after pollination to delaying dehiscent. Rate of seed sets was ranged from 14.52-25.30%. Embryo rescue of F1 seed was made at 9-14 days after pollination. Embryos were cultured on ? macronutrient strength Murashige and Skoog (MS) medium supplemented with 2.0% sucrose and 0.6% agar at the pH of 5.8 and allowed to germinate in the dark. The rate of embryo rescue was ranged from 42.86-95.00% depending on the cultivars used. Embryos with the age of 13 days had high rate of rescue. The morphology of the F1 hybrids from the three crosses were intermediate between the two parents but showed a preponderance of the traits of wild rice. They were robust and extremely vigorous. All of them had 36 chromosomes (2n=36) but completely sterile.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 030, Issue 1, Jan 96 - Mar 96, Page 1 - 7 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal

หัวเรื่อง:การกู้คัพภะจากการผสมข้ามชนิดระหว่างถั่วเขียวผิวมัน (Vigna radiata)กับถั่วเขียวผิวดำ (V.mungo) โดยการเพาะเลี้ยงออวุลและการตรวจสอบความเป็นลูกผสมด้วยเทคนิค RAPD /

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Overcoming crossing barriers between jatropha (Jatropha curcas L.) and castor bean (Ricinus communisL.)

ผู้แต่ง:ImgLaosatit, K, ImgMokrong, N, ImgDr.Patcharin Tanya, Associate Professor, ImgDr.Peerasak Srinives, Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ความก้าวหน้าในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่ปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgนางสิรนุช ลามศรีจันทร์, ศาสตราจารย์, Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, ImgGulvadee Chaiyaprasithi, ImgChuntana Kongnakhon, ImgPeeranuch Kareeros, ImgSasithorn Chuakuna

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Soybean tissue culture protocols in Thailand are set up by 2 laboratories of Kasetsart University, one in the Department of Applied Radiation and Isotopes, Faculty of Science, and the other in the Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, They have developed methods, viz. (1) multiple shoot induction from zyotic embryo (2) somatic embryogenesis from immature cotyledon (3) embryogenic suspension culture, and (4) embryo rescue. Each method can be applied to suit various aspects of soybean improvement in Thailand. Method (1) is employed mainly for propagation purpose. Since the plantlets are not derived through callus, they are true-to-type. Method (2) is utilized to induce and select for mutants developed through somatic embryogenesis. Method (3) is more preferable than method (2) since it enhances contact between embryoids and the selection pressure applied into the medium. This helps selecting the real mutants rather than the escape ones. Method (4) allows a plant breeder to expand the use of soybean germplasm, especially to rescue the embryo from wide crossing, before pod abor?tion.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 027, Issue 4, Oct 93 - Dec 93, Page 453 - 462 |  PDF |  Page 

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:วิธีการเพาะเลี้ยงคัพภะคู่ผสมข้ามชนิดของผักกะหล่ำ

ผู้เขียน:Imgดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, ImgSumontha Nopparatana, ImgPrateang Donsompai

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Vernalization of inbibed seed of Brassica campestris and B. juncea and one month old plant of B. oleracea were investigated at 5?C, contiouous illumination for 30 and 45 days, respectively. Vernalization procedures and flowering synchronization were adjusted to enhance the flower buds for making interspecies pollination. Then each pot plant was kept on growht cabinet which controlled 23-25?C and continuous light duration. Twenty days after pollination, the hybrid capsules were collected and embryos rescued into the modified MS medium additon with 10% (V/V) coconut juice, 300 mg/l casein hydrolysate, 0.1 gm/l NAA and 0.1 mg/l BA. Thirty days after culture the hybrid embryos between B. campestris x B. oleracea, B. juncea x B. campestris, B. juncea x B. oleracea, B. compestris x B. juncea were regenerated to plantles. Phenotype character of the interspecific hybrids and their parents were examined, the electrophoresis banding pattern of esterase (EST), malate dehydrogenase (MDH), and alcohol dehydrogenase (ADH) pattern were revealed, as well.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 028, Issue 4, Oct 94 - Dec 94, Page 489 - 498 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยกระบวนการเพาะเลี้ยงคัพภะอ่อนร่วมกับการชักนำด้วยโคลชิซิน

ผู้เขียน:Imgนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์, Imgสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, Imgนายเผดิม ระติสุนทร, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์, Imgกาญจนา กล้าแข็ง, Imgดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, รองศาสตราจารย์, ImgChairerk Maneepongse, ImgSongkran Jitrakorn

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The F1 hybrids (IR 70/O. minuta and IR 72/O. minuta) were cultured on the modified MS media containing 15% coconut water, 1 g/l yeast extract, 3 mg/l BAP and 0.01, 0.03 and 0.05% colchicin during 3, 5 and 7 days. The F1 hybrids could have most rapid growth and many tillers on the 0.01% colchicine supplemented medium. These F1 hybrids from such medium which were treated for 3, 5 and 7 days were transferred to pots in the greenhouse. Some tillers produced panicles and seeds, while some tillers produced panicles but no seed formation. F2 seeds were planted, almost of tillers produced panicles and seeds. The size of F3 seeds were similar to cultivated varieties (IR 70 and IR 72).

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 028, Issue 2, Apr 94 - Jun 94, Page 193 - 199 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การช่วยชีวิตเอ็มบริโอและการเพิ่มปริมาณของต้นพริกลูกผสมข้ามชนิดบางชนิด

ผู้เขียน:Imgนางสาวเตือนจิตร เพ็ชรรุณ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเสริมศิริ จันทร์เปรม

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผสมข้ามชนิดระหว่างถั่วเขียวกับถั่ว ในสกุล Vigna โดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยง คัพภะ

ผู้เขียน:Imgนางสุมนา งามผ่องใส

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสิรนุช ลามศรีจันทร์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
12