Search Result of "emails"

About 2 results
Img

Researcher

ดร. มนตรี ตั้งพิชัยกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Corpus Linguistics, Discourse Analysis, Business English

Resume

Img