Search Result of "elevation"

About 57 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตและนวัตกรรมไหมไทยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 อย่างยั่งยืน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางขนิษฐา วัชราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, Imgดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปวริน ตันตริยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางผุสดี แซ่ลิ่ม, อาจารย์, Imgดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgชเล วุทธานันท์, Imgภัควิภา เพชรวิชิต, Imgศิริพร บุญชู, Imgสุนันทา พ่วงเสมา, Imgอาทร แสงโสมวงศ์, Imgอานุภาพ โตสุวรรณ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความถูกต้องของค่าระดับในกูเกิ้ลเอิร์ธในประเทศไทย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img

งานวิจัย

ความถูกต้องของค่าระดับในกูเกิ้ลเอิร์ธในประเทศไทย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

InFluences of Elevation on Growth and Yield of Strawberry in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Narongchai Pipattanawong,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Reducing hillslope size in digital elevation models at various scales and the effects on slope gradient estimation

ผู้แต่ง:ImgMr.Chatchai Tantasirin, Assistant Professor, ImgNagai, M., ImgTipdecho, T., ImgTripathi, N.K.,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Study on growth and yield of olive oil in elevation areas of Royal Project Foundation

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

An Elevation Mapping Algorithm Based on a Markov Random Field Model for Underwater Exploration

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Value Elevation of Rural Product to Be a Good Souvenir for Sustainability

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Influences of Elevation on Growth and Yield of Strawberry in Thailand)

ผู้เขียน:Imgประภัสสร ริยาพันธ์, Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, ImgSuranant Subhardrabandu

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Growth and yield of commercial strawberries (Fragaria x ananassa Duch.) cvs. Tioga and Tochiotome were compared under different elevations of 340, 720 and 1300 m at Royal Agricultural Research Center (RARC), Phang-da Royal Agricultural Station (PRAS), and Doi Pui Research Station (DPRS) respectively. Vegetative and reproductive growths were of significant differences. At RPAS, Tioga had greater plant fresh and dry weights and number of crown than those in the other locations, whereas DPRS had the longest root. In three elevations, Tochiotome was found to have first blooming before Tioga. At DPRS, Tioga had the highest number of inflorescences, while Tochiotome grown at PRAS had the greater number of runners. In this experiment, Tioga at DPRS produced the greatest fruit number and yield.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 039, Issue 4, Oct 05 - Dec 05, Page 535 - 545 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ข้อมูลระดับความสูง อันดับดิน การชลประทาน และสภาพความชื้นดิน เพื่อการวางแผนจัดการทรัพยากรที่ดินทางการเกษตรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgกานดา ปุ่มสิน

ประธานกรรมการ:Imgนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : The Elevation of Levels of Amyloplastic ?-14-Glucan Phoaphorylase Protein in Cultured Cells of Acer pseudoplatanus during Sucrose Starvation)

ผู้เขียน:Imgดร.ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Two types of ?-14-glucan phoaphorylase isozyme were characterized in the suspension-cultured cells of sycamore (Acer pseudoplatanus). The type I, a major fraction of the total extractable phosphorylase, was shown to be localized in the cytoplasm and exhibited a hihg affinity towards glucans, whereas the low affinity type (type II) resided in the amyloplasts. These two isozymes were distinguishable in their immunological properties : the amyloplastic phosphorylase reacted strongly with the antibody raised against the potato tuber phophorylase, whereas the cytosolic enzyme did not rossed-react with the same antibody. Western blot anslysis revealed the molecular mass of the monomeric subunit of plastidic phosphorylase to be 10 kD. The amyloplastic phosphorylase activity and its protein contents increased about 5-fold during 45 hours of sucrose starvation, but significantly declined upon repleishment with sucrose, indicating a possible regulatory role of amyloplastic phosphorylase in breaking down the reserve starch stored in the amyloplast.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 028, Issue 2, Apr 94 - Jun 94, Page 302 - 309 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : ELEVATION OF CERAMIDE AND SPHINGOID BASES 1-PHOSPHATE IN LIVER OF FUMONISIN B1-EXPOSED MOUSE)

ผู้เขียน:ImgKIM, K.- H., ImgSHIN, H.-W., ImgLEE, Y.-S., ImgYOO, J.-M., ImgLEE, Y.-M., ImgJANG, S., ImgOH, S., ImgYOO, H.-S.

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

AbstractArticle Info
วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์(Journal of Kasetsart Veterinarians), Volume 016, Issue Congress1, Dec 99 - Dec 99, Page 55 - 55 |  PDF |  Page 

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Areal rainfall estimation using spatial interpolation techniques

ผู้แต่ง:ImgDr.WISUWAT TAESOMBAT, Assistant Professor, ImgDr.Nutchanart Sriwongsitanon, Professor,

วารสาร:

Img Img

123