Search Result of "egg size"

About 7 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

อิทธิพลของขนาดไข่ต่อคุณภาพไข่ (2019)

ผู้แต่ง:ImgMrs.KANDA LOKAEWMANEE, Associate Professor, Imgอรรัฐฐา ไพขุนทด,

วารสาร:

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Nutrient Content in Hatching Eggs Originating from Different Breeder Ages and Egg Sizes : Utilization Under Two Temperature Profiles and Its Effect on Embryo Development, Chick Quality and Hatchabilit

ผู้เขียน:Imgอำไพ นางสวย

ประธานกรรมการ:Imgดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgRon Meijerhof, Imgดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาง กานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:โภชนาศาสตร์สัตร์, การผลิตสัตว์, ไข่ไก่ และคุณภาพไข่

Resume

Img

Researcher

ดร. เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์สัตว์(สัตว์ปีก), โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว

Resume

Img

Researcher

ดร. ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Poultry Nutrition, Waste Management

Resume