Search Result of "egg parasitoid"

About 7 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การคัดเลือกแตนเบียนไข่ (egg-parasitoids) ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชสำคัญของพืชเศรษฐกิจ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การตรวจสอบและการคัดเลือกแตนเบียนไข่ (egg-parasitoids) ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชสำคัญของพืชเศรษฐกิจ I

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

แมลงศัตรูข้าวและแตนเบียนที่สำคัญ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:สันฐานวิทยาของแมลง, การควบคุมศัตรูพืชโดยชีวภาพ, Biological Control, Functional Insect Morphology

Resume