Search Result of "drug resistance"

About 42 results
Img

งานวิจัย

แบบจำลองการแพร่เชื้อสำหรับวัณโรคดื้อยา (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgตั้ม บุญรอด

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Hemolytic Escherichia coil in Diarreic Swine and Antimicrobial Drug Resistance in Southern Part of Thailand)

ผู้เขียน:ImgUmai Bilhmad, ImgSuppaluck Chan - udom

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

AbstractArticle Info
วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์(Journal of Kasetsart Veterinarians), Volume 011, Issue 2, May 01 - Aug 01, Page 25 - 31 |  PDF |  Page 

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Antibacterial activity of DC-159a against Salmonella Typhimurium

ผู้แต่ง:ImgMs.SIRIPORN KONGSOI, Lecturer,

วารสาร:

Img Img Img

Img

Researcher

ดร. อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:ปรสิตวิทยาและพยาธิคลินิกทางสัตวแพทย์ / Bioactive activity, drug resistance in parasitology, การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ, One Health, Antiparasitic drug resistance

Resume

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:แบบแผนการดื้อยา และค่าความเข้มต้นต่ำสุดของสารต้านจุลชีพในการยังยั้งการเจริญเติบโตต่อเชื้อ Shigella spp. ในประเทศไทย

ผู้เขียน:ImgAroon Bangtrakulnonth, ImgJaowapa Jerngklinchan, ImgSrirat Pornrungwong, Imgนางสุมาลี บุญมา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

In-vitro drug resistant patterns and minimal inhibitory concentration 9 antimicrobial agents against of 4 serovars of Shigella spp. were determined. Two hundred strains obtained from WHO National Salmonella and Shigella Center consisting of Shigella dysenteriae (21 strains), Shigella flexneri (83 strains), Shigella boydii (20 strains) and Shigella sonnei (76 strains) were used. The tested drugs were Ampicillin (AM), Cefazolin (CZ), Trimethoprim-Sulfamethoxazole (TMP-SMX), Chloramphenicol (C) Tetracycline (TC), Ofloxacin (OFX), Nalidixic acid (NA), Streptomycin (SM) and kanamycin (K). All isolated tested were 100, 100, 98.5 and 97.5% sensitive to OFX, CZ, K and NA respectively. Resistance to AM, C, TC, TMP-SMX and SM were in the range of 9.2 – 90.5%. Most of the strains except 11 strains of Shigella sonnei, 7 Strains of Shigella boydii and 4 strain of Shigella flexneri were resistant to at least 1 drug. Muiltiple drug resistance was more common than single resistance. MIC of OFX and CZ were in the ranges of 0.03-0.125 ?g/ml and 1-4 ?g/ml while MIC50 and MIC90 were 0.06, 0.125 ?g/ml and 2, 2 ?g/ml respectively. MIC for SM, TC, C and AM were in the range of 1-64 ?g/ml MIC50 and MIC 90 for the most of 4 drug resistant strains were 64 and 64 ?g/ml. However MIC50 and MIC90 for TMP-SMX were 16 and 16 ?g/ml.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 031, Issue 3, Jul 97 - Sep 97, Page 291 - 296 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

นาย สุขสันต์ ฉ่ำสิงห์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Mycotoxin, Environmental Toxicology, Veterinary Public Health, Food safety

Resume

Img

Researcher

นางสาว วราภรณ์ บุญเกิด

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคของข้าวโพดและการจัดการ

Resume

Img

Researcher

นาง ศรีสมัย วิริยารัมภะ

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Bacteria

Resume

Img

Researcher

ดร. พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อณูวิทยาของไวรัสพืช, การตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสพืช, การควบคุมโรคไวรัสของพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย , โรคของพืชตระกูลถั่วและพืชน้ำมัน , ระบบการจัดการโรคพืช

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Acinetobacter spp. ในฟาร์มเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน

ผู้เขียน:Imgธวัชชัย แก้วมาก

ประธานกรรมการ:Imgกันทิมาณี ประเดิมวงศ์

กรรมการวิชาเอก:Imgเต็มดวง สมศิริ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การแยกเชื้อ Staphylococcus aureus สายพันธุ์ที่สร้างเอนเทอโรท็อกซินและทดสอบการดื้อยาปฏิชีวนะในตัวอย่างอาหารจากร้านค้าในโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgภานุกิจ กันหาจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgพัชรี สุนทรนันท

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgกันทิมาณี ประเดิมวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว ชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สัตวแพทย์สาธารณสุข

Resume

123