Search Result of "drought tolerance gene"

About 13 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:อิทธิพลของกรดแอบไซซิกต่อการแสดงออกของยีนทนแล้งและการสังเคราะห์สายดีเอนเอ และการถ่ายฝากยีนเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด (Zea mays L.)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของกรดแอบไซซิคต่อการแสดงออกของยีนทนแล้งในข้าวโพด (Zea mays L.)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของกรดแอบไซซิกต่อการแสดงออกของยีนทนแล้งและการสังเคราะห์สายดีเอ็นเอและการถ่ายฝากยีนเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด (Zea mays L.)

Img

งานวิจัย

การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุรเชษฐ จามรมาน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์, ศาสตราจารย์, Imgดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์, Imgนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุขุม โชติช่วงมณีรัตน์, Imgดร.สรรเสริญ จำปาทอง, Imgนายสมชัย ลิ่มอรุณ, Imgนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรพล เช้าฉ้อง, Imgดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายศานิต เก้าเอี้ยน, รองศาสตราจารย์, Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, Imgนางสุรณี ทองเหลือง, Imgนายธำรงศิลป โพธิสูง, Imgดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, Imgดร.ชบา จำปาทอง, Imgดร.ประพนธ์ บุญรำพรรณ, Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวสดใส ช่างสลัก, Imgดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, Imgนายฉัตรพงศ์ บาลลา, Imgนายนพพงศ์ จุลจอหอ, Imgนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), Imgนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, Imgดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, Imgนายสมชาย ปิยพันธ์วานนท์, Imgดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, Imgนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, Imgนาย วรจักร วงศ์พิลา, Imgนางสาวแสงแข น้าวานิช, Imgดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, Imgนางสำราญ ศรีชมพร, Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgสมชาย โพธิสาร, Imgจีรนันท์(ไม่ใช้แล้ว) แหยมสูงเนิน, Imgนายถวิล นิลพยัคฆ์, Imgกุลชนา เกศสุวรรณ์, Imgนางสาว กัญญาวีร์ สายพันธ์, Imgนางสาว ปิยะรัตน์ จังพล, Imgนาย นริศ ท้าวจันทร์, Imgนาย ปพน แก้วปานกัน, Imgนาย ภูมิ พิมพ์ประพันธ์, Imgนาย ราวุฒิ น่วมปฐม

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กายวิภาคของพืช, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

Resume

Img

งานวิจัย

การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุรเชษฐ จามรมาน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์, ศาสตราจารย์, Imgดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์, Imgนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุขุม โชติช่วงมณีรัตน์, Imgดร.สรรเสริญ จำปาทอง, Imgนายสมชัย ลิ่มอรุณ, Imgนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรพล เช้าฉ้อง, Imgดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายศานิต เก้าเอี้ยน, รองศาสตราจารย์, Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, Imgนางสุรณี ทองเหลือง, Imgนายธำรงศิลป โพธิสูง, Imgดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, Imgดร.ชบา จำปาทอง, Imgดร.ประพนธ์ บุญรำพรรณ, Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวสดใส ช่างสลัก, Imgดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, Imgนายฉัตรพงศ์ บาลลา, Imgนายนพพงศ์ จุลจอหอ, Imgนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), Imgนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, Imgดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, Imgนายสมชาย ปิยพันธ์วานนท์, Imgดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, Imgนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, Imgนางสาวแสงแข น้าวานิช, Imgดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, Imgนางสำราญ ศรีชมพร, Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgสมชาย โพธิสาร, Imgจีรนันท์(ไม่ใช้แล้ว) แหยมสูงเนิน, Imgนายถวิล นิลพยัคฆ์, Imgกุลชนา เกศสุวรรณ์, Imgนางสาว กัญญาวีร์ สายพันธ์, Imgนางสาว ปิยะรัตน์ จังพล, Imgนาย ปพน แก้วปานกัน, Imgนาย ภูมิ พิมพ์ประพันธ์, Imgนาย ราวุฒิ น่วมปฐม, Imgนาย วรจักร วงศ์พิลา

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุรเชษฐ จามรมาน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์, ศาสตราจารย์, Imgดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์, Imgนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุขุม โชติช่วงมณีรัตน์, Imgดร.สรรเสริญ จำปาทอง, Imgนายสมชัย ลิ่มอรุณ, Imgนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรพล เช้าฉ้อง, Imgดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายศานิต เก้าเอี้ยน, รองศาสตราจารย์, Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, Imgนางสุรณี ทองเหลือง, Imgนายธำรงศิลป โพธิสูง, Imgดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, Imgดร.ชบา จำปาทอง, Imgดร.ประพนธ์ บุญรำพรรณ, Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวสดใส ช่างสลัก, Imgดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, Imgนายฉัตรพงศ์ บาลลา, Imgนายนพพงศ์ จุลจอหอ, Imgนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), Imgนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, Imgดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, Imgนายสมชาย ปิยพันธ์วานนท์, Imgดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, Imgนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, Imgนาย วรจักร วงศ์พิลา, Imgนางสาวแสงแข น้าวานิช, Imgดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, Imgนางสำราญ ศรีชมพร, Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgสมชาย โพธิสาร, Imgจีรนันท์(ไม่ใช้แล้ว) แหยมสูงเนิน, Imgนายถวิล นิลพยัคฆ์, Imgกุลชนา เกศสุวรรณ์, Imgนางสาว กัญญาวีร์ สายพันธ์, Imgนางสาว ปิยะรัตน์ จังพล, Imgนาย นริศ ท้าวจันทร์, Imgนาย ปพน แก้วปานกัน, Imgนาย ภูมิ พิมพ์ประพันธ์, Imgนาย ราวุฒิ น่วมปฐม

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาพืช, ชีววิทยาโมเลกุลพืช

Resume