Search Result of "dissolved oxygen"

About 104 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเซ็นเซอร์เชิงแสงเพื่อวัดออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Finite Element Method for Dissolved Oxygen and Biochemical Oxygen Demand in an Open Channel

ผู้แต่ง:Imgสิอร หาสาสร์ศรี, Img Montri Maleewong, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เปรียบเทียบการวัดปริมาณออกซิเจนละลายด้วยวิธี Azide Modification และการใช้ Optical Sensor (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายระวี อยู่สำราญ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Analytical and numerical results of dissolved oxygen and biochemical oxygen demand in non-uniform open channel

ผู้แต่ง:Img Montri Maleewong, Associate Professor, ImgHasadsri, S,

วารสาร:

Img Img

Img
123456