Search Result of "disruptive factors"

About 2 results
Img

การประชุมวิชาการ

ภาพอนาคตเกษตรไทยและการใช้ที่ดิน พ.ศ.2578 (2018)

ผู้แต่ง:ImgDr.Uchook Duangbootsee, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. อุชุก ด้วงบุตรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:นโยบายเกษตรและอาหาร

Resume