Search Result of "digital library"

About 13 results
Img

งานวิจัย

ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ห้องสมุดดิจิทัลกับอีเลิร์นนิงสำหรับเด็ก (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.Suparp Kanyacome, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Development of Collaborative Digital Library for Secondary School Students in Thailand

ผู้แต่ง:ImgSuparp Kanyacome, ImgSmarn Loipha, ImgDr.Somchai Numprasertchai, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Needs of collaborative digital library for secondary school students in Thailand

ผู้แต่ง:ImgKanyacome, S., ImgLoipha, S., ImgDr.Somchai Numprasertchai, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Needs of collaborative digital library for secondary school students in Thailand

ผู้แต่ง:ImgKanyacome, S., ImgLoipha, S., ImgDr.Somchai Numprasertchai, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

Researcher

ดร. สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Technology Management, Innovation & Knowledge Management

Resume

Img

ที่มา:วารสารสารสนเทศศาสตร์

หัวเรื่อง:ความต้องการห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัย มก

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาระบบค้นหาและจัดการความรู้สารสนเทศด้านการเกษตรสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางศิริพร อ่องรุ่งเรือง, รองศาสตราจารย์