Search Result of "dietary fiber"

About 104 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตไพโรเดรกตรินจากสตาร์ชข้าวเจ้าและข้าวเหนียวเพื่อเป็นแหล่งใยอาหารชนิดใหม่ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิภา สุโรจนะเมธากุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวประจงเวท สาตมาลี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การแยกและจำแนกลักษณะใยอาหารจากเปลือกมะม่วง (2000)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสกัดและศึกษาคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของใยอาหารจากรำข้าวสกัดไขมัน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ใยอาหารผงคุณภาพสูงจากกากมะนาวเหลือทิ้ง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การใช้ประโยชน์จากเปลือกมะม่วงในประเทศไทยเพื่อผลิตเส้นใยอาหารของเปลือกมะม่วง (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Addition of dietary fiber for enriched nutrition of gluten-free Macaroni

ผู้แต่ง:ImgArunwadee Sukchum, ImgDr.Wannasawat Ratphitagsanti, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
123456