Search Result of "development guidelines"

About 25 results
Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนาองค์กรสวัสดิการชุมชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เครือข่ายสวัสดิการชุมชน จังหวัดราชบุรี

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตพื้นที่อนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน: กรณีศึกษา, ย่านท่าเตียน

ผู้เขียน:Imgกฤติพงศ์ หะริณสุต

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgPrasong Eiam-Anant

กรรมการวิชารอง:Imgดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาโครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า

ผู้เขียน:Imgรัชฎา กรรบรรจง

ประธานกรรมการ:ImgBanasopit Mekvichai

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอัมพร สุคันธวณิช

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวทางการอนุรักษ์ และพัฒนาชุมชนเก่าชาวจีนอาเนาะรู: กรณีศึกษาพื้นที่บริเวณ "หัวตลาด" อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ผู้เขียน:Imgธาม วชิรกาญจน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

กรรมการวิชาเอก:ImgThitiwoot Chisawataree

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgกัลยาณี รัตนวราหะ

ประธานกรรมการ:Imgอัจฉรา นิยมาภา

กรรมการร่วม:ImgWisut Wichitputcharporn

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวทางการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวและการค้าชายแดน กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ผู้เขียน:Imgจันทร์จิรา คันธา

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางยุพยง เหมะศิลปิน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำหรับสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียน:Imgวิโรจน์ ทองอินทร์

ประธานกรรมการ:Imgโกมล แพรกทอง

กรรมการวิชาเอก:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12