Search Result of "deep tillage"

About 5 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การลดปัญหาการอัดแน่นของดินสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง (2012)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การลดปัญหาการอัดแน่นของดินสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง

Img

Researcher

ดร. ศุภิฌา ธนะจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การอนุรักษ์และการจัดการดิน, การใช้ที่ดิน, แร่วิทยาของดิน, การสำรวจจำแนกดิน

Resume

Img

Researcher

ดร. สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

Resume