Search Result of "deep freezing"

About 10 results
Img

การประชุมวิชาการ

Effect of deep Freezing on Rice Flour and Starch

ผู้แต่ง:ImgMs.PRAJONGWATE SATMALEE, ImgMrs.Vipa Surojanametakul, ImgDr.Sunsanee Udomrati,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Effect of Deep Freezing on Cassava Stach Properties

ผู้แต่ง:ImgMrs.Vipa Surojanametakul, ImgMs.PRAJONGWATE SATMALEE, ImgDr.Sunsanee Udomrati,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

ผลของการแช่เยือกแข็งยิ่งยวดต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของสตาร์ชมันสำปะหลัง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิภา สุโรจนะเมธากุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศันสนีย์ อุดมระติ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การแยกสตาร์ชข้าวหักด้วยวิธีการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงและการแช่เยือกแข็งอุณหภูมิต่ำ

ผู้เขียน:Imgวราทิพย์ ประสิทธิ์นารายณ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการแช่เยือกแข็งยิ่งยวดต่อการเปลี่ยนแปลงของแป้ง และสตาร์ชข้าว

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลการแช่เยือกแข็งยิ่งยวดต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของสตาร์ชมันสำหลัง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิภา สุโรจนะเมธากุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวประจงเวท สาตมาลี, Imgดร.ศันสนีย์ อุดมระติ

Img

Researcher

นางสาว ประจงเวท สาตมาลี

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:แป้ง สตาร์ช และการใช้ประโยชน์, Flour and Starch

Resume

Img

Researcher

ดร. ศันสนีย์ อุดมระติ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:แป้ง และสตาร์ช ( Flour and Starch ), Food emulsion

Resume

Img

Researcher

นาง วิภา สุโรจนะเมธากุล

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ: ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว

Resume