Search Result of "dairy steers"

About 23 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลระดับชมเชย จากการนำเสนอภาคบรรยาย (2017)

ผลงาน:ผลของระดับโปรตีนและปริมาณอาหารข้นที่ได้รับแตกต่างกันต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคนมเพศผู้ตอนระยะรุ่น

นักวิจัย: Imgมรกต เหล็กดี Imgปติญญา จ้อยร่อย Imgศิรวัจน์ ปิณฑะดิษ Imgนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์

Doner:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์-สัตวบาลแห่งประเทศไทย

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงจากโคนมเพศผู้ขุน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสิทธิพร บุรณนัฏ

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย ประหยัด ทิราวงศ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ คุณภาพเนื้อ คุณภาพไขมัน, โรงฆ่าสัตว์และการแปรรูปผลิตผลจากสัตว์, การสุขาภิบาลอาหารและโรงงานอาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์ทางด้านโคนม, โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Rumen Efficiency and Ecosystem) อาหารโคนม โคเนื้อ

Resume

Img
Img

Researcher

นาย ภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์, การผลิตโคเนื้อ, จุลินทรีย์วิทยาในกระเพาะรูเมน

Resume

12