Search Result of "cultural practice"

About 78 results
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

วงจรพัฒนาการของฝรั่งที่เป็นผลจากการเขตกรรม (2006)

ผู้แต่ง:ImgDr.Kawit Wanichkul, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์พริกอายุสั้นและช่วงการเก็บเกี่ยวสั้นเพื่อการเขตกรรมที่เหมาะสม

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ศักยภาพและการพัฒนา Chinese Tallow tree (Sapium sebiferum(L.)Roxb.)เป็นพืชนำมันทดแทนเพื่อผลิต Biodiesel

หัวหน้าโครงการ:Imgนายโรจน์รวี ภิรมย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ : การปลูกทดสอบ Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) เป็นพืชน้ำมันทดแทนเพื่อผลิต Biodiesel

หัวหน้าโครงการ:Imgนายโรจน์รวี ภิรมย์

Img

ที่มา:สภาวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การคัดเลือกพันธุ์และการเขตกรรมพืชสมุนไพร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การจัดการทางเขตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการปลูกมะขามป้อมเป็นการค้าบนพื้นที่สูงของจังหวัดน่าน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิสิฐ กิจสมพร

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:วงจรพัฒนาการของฝรั่งที่เป็นผลจากการเขตกรรม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของ Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.)บนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์

Img

Researcher

นาย นพศูล สมุทรทอง

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิตและสรีระการผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Water Engineering and Menagement, Water Quality

Resume

Img

Researcher

นาย สมชัย ลิ่มอรุณ

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิตพืช, การผลิตข้าวโพด

Resume

Img

Researcher

นาย สุเมศ ทับเงิน

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาพืช

Resume

Img
1234