Search Result of "cucurbituril"

About 4 results
Img

Researcher

ดร. ธิตินันท์ กาพย์เกิด, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เคมีอินทรีย์สังเคราะห์, เคมีอินทรีย์เชิงแสง

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ซุปราโมเลกุลของสารประกอบเชิงซ้อนรูทีเนียมกับคิวเคอบิทยูริลเพื่อใช้เป็นสีย้อมไวแสงสำหรับเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาง พัตราภรณ์ สายวัฒนาสุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีคอมพิวเตอร์ Physical Chemistry, Computational Chemistry

Resume