Search Result of "cost-effectiveness analysis"

About 17 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด microsatellite ตรวจสอบความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรมในแตงกวา และการวิเคราะห์ต้นทุนการตรวจสอบด้วยเทคนิค SSLP

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาและจำแนกลักษณะดีเอ็นเอเครื่องหมายชนิด Microsatellite ในแตงกวา (Cucumis sativus L.) และการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนการตรวจสอบความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรม

ผู้เขียน:Imgนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:สำนักงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพของกำลังพลกองทัพไทย

หัวเรื่อง:โครงการการจัดการความรู้ในกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่และการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพลกองทัพไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นทุนสัมฤทธิผลในการบ่มใบยาสูบ ; กรณีศึกษาโรงบ่มใบยาสูบแบบดั้งเดิม กับแบบความร้อนรวมศูนย์ ณ จังหวัดลำพูน

ผู้เขียน:Imgจิรวัฒน์ วัฒนบุตร

ประธานกรรมการ:Imgเกศราพร วรรณนิธิกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgสุมาลี พุ่มภิญโญ

กรรมการวิชารอง:Imgสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img
Img

Researcher

ดร. สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Agricultural Production Economics and Farm Management , CattleQuantitative Analysis in Agricultural Economics , Agricultural Project Appraisal

Resume

Img

งานวิจัย

การวิจัยด้านการพัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (7)

Img
Img

Researcher

ดร. ณัฐพล พจนาประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิต, การตลาด, Economics , Quantitative , การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ, การตลาดสินค้าเกษตร, การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

Resume

Img

Researcher

ดร. กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Molecular Biology , genetic engineering of bacteria

Resume

Img

Researcher

ดร. ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการศึกษาติดตามระยะยาว, ตัวแบบการอยู่รอด, การวิจัยทางการแพทย์

Resume

Img

Researcher

ดร. เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์เชิงปริมาณ, เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร, พลังงานกับภาคเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช, เทคโนโลยีชีวภาพ

Resume