Search Result of "corn stem borer"

About 6 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35

หัวเรื่อง:การประเมินเบื้องต้นของความเสียหายจากหนอนเจาะลำต้นข้าวโพดและหนอนเจาะฝักข้าวโพดในข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์แท้

Img
Img
Img

Researcher

นางสาว แสงแข น้าวานิช

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:แมลงศัตรูข้าวโพด

Resume