Search Result of "corn field"

About 37 results
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในไร่ข้าวโพด (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสดใส ช่างสลัก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในไร่ข้าวโพด

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในไร่ข้าวโพด

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในไร่ข้าวโพด

Img
Img

Researcher

สมชาย โพธิสาร

ที่ทำงาน: สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์(ยกเลิก)

Resume

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับและการปลดปล่อยอาทราซีนของดินร่วนในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์.

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของสารยับยั้งกระบวนการไนตริฟิเคชันที่มีต่อการเปลี่ยนรูปของปุ๋ยไนโตรเจนและการปล่อยแก๊สไนตรัสออกไซด์ในพื้นที่ปลูกข้าวโพด

ผู้เขียน:Imgอภิชาติ โหมดตาด

ประธานกรรมการ:Imgดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, Imgภัทรา เพ่งธรรมกีรติ

กรรมการร่วม:Imgทรรศนีย์ พฤกษาสิทธิ์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วิธีการเร่งอายุโดยใช้สารละลายเกลืออิ่มตัวเพื่อประเมินความงอกในไร่ของเมล็ดพันธ์ข้าวโพดหวาน

ผู้เขียน:Imgธารทิพย์ สมท่า

ประธานกรรมการ:Imgจุฑามาศ ร่มแก้ว*

กรรมการร่วม:Imgดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgชเนษฎ์ ม้าลำพอง*

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การควบคุมวัชพืชในข้าวโพดหวานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2550

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีวัดความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เพื่อประเมินความงอกในสภาพไร่ และศึกษาการใช้สารอินทรีย์คลุกเมล็ดพันธุ์ในการเก็บรักษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุปราณี งามประสิทธิ์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับและการปลดปล่อยอาทราซีนของดินร่วนในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้เขียน:Imgกนกวรรณ พาลุกา

ประธานกรรมการ:Imgนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgคณิตา ตังคณานุรักษ์

กรรมการร่วม:Imgนิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
12