Search Result of "conceptual metaphor"

About 24 results
Img

การประชุมวิชาการ

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในสุภาษิตสอนหญิงคำกลอน (2015)

ผู้แต่ง:ImgDr.Faris Yothasamuth, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์คำว่า “ผู้ลี้ภัย” ในข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาเยอรมันและภาษาไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพงศกร แจ่มจำรัส, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในบทเพลงที่ประพันธ์โดย นิติพงษ์ ห่อนาค

ผู้เขียน:Imgอันธิกา ดิษฐกิจ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทัศนาลัย บูรพาชีพ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในข่าวเศรษฐกิจภาษาไทยและภาษาจีน

ผู้เขียน:Imgซูเจิน หนง

ประธานกรรมการ:ImgSurasith Thairatana

กรรมการร่วม:Imgดร.ประเทือง ทินรัตน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่: พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม

หัวเรื่อง:การศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของคำว่า กิน ในภาษาไทย

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Thai university students' understanding and perception of English metaphors in news articles

ผู้แต่ง:ImgDr.Chamaipak Tayjasanant, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

Researcher

ดร. ศิระวัสฐ์ กาวิละนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ , ปริจเฉทวิเคราะห์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาไทย , อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์, วาทกรรมธุรกิจ

Resume

Img

Researcher

ดร. ฟาริส โยธาสมุทร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วรรณคดีไทย, วรรณคดีนิทาน, ทฤษฎีโครงสร้างนิยม

Resume

Img

Researcher

นาง สิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ภาษาไทย, การใช้ภาษาไทยในวงการต่างๆ, การสอนภาษาไทย, ทักษะการเขียนภาษาไทย

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาวาทกรรมในวรรณกรรมคำสอนสตรีตามแนวภาษาศาสตร์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฟาริส โยธาสมุทร, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (รอบที่ 2)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ในภาษาไทย, วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาไทย, ปริจเฉทวิเคราะห์ภาษาไทย, อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในภาษาไทย, การเล่นทางภาษา, อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์, ภาษากับวัฒนธรรม

Resume

Img

Researcher

ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

Resume

12